Enter Title

Phòng tổ chức:

Phó trưởng phòng: Triệu Thị Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ có chức năng: Thực hiện công tác tổ chức bộ máy cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chế độ chính sách; Thi đua và Công tác hành chính của Viện.

+ Xây dựng tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, sắp xếp, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

+ Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, thi tuyển, tiếp nhận viên chức đúng quy định của Bộ Y tế. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và làm thống kê, báo cáo theo quy định.

+  Xây dựng quy chế, mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng; giữa các tổ chức đoàn thể và giám sát, đôn đốc thực hiện.

+  Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan.

+ Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành y tế đối với cán bộ, viên chức và người bệnh trong Viện.

+  Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức phát động thi đua, các đợt học tập chính trị, thời sự, chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

+ Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với Viện trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

+ Nắm bắt diễn biến tư tưởng, yêu cầu nguyện vọng của cán bộ, viên chức để tham mưu đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết.

+ Tổ chức quản lý công văn, tài liệu đi và đến, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Quản lý hệ thống thông tin liên lạc trong Viện.

+ Thực hiện công tác khánh tiết, tiếp khách, phục vụ hội nghị hội họp trong viện.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều