Enter Title

Phòng tài chính kế toán:

  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng

Trình độ chuyên môn: Kế toán đại học

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của viện.

Phòng TCKT gồm 11 cán bộ viên chức có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

+ Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi; Tổ chức triển khai thực hiện.

+ Quản lý chặt chẽ các nguồn thu của viện.

+ Xây dựng định mức chi cho từng hoạt động cụ thể của Viện.

+ Tổ chức công tác kế toán theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, tài sản vật tư, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Viện.

+ Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.

+ Định kỳ thực hiện việc kiểm kê tài sản, tổng kết tài sản và báo cáo quyết toán theo quy định.

+ Thực hiện việc bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

+ Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Viện.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều