Để hưởng ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ của Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do nhà nước tổ chức, cần phải nắm bắt được các thông tin, thông điệp dưới đây.

*Thông điệp Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
2. Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.
3. Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.
4. Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó năng nóng,hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
5. Rửa tay bằng xà phòng – hành động đúng – sức khỏe thật.
6. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng xanh – sạch – đẹp.
7. Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường là xây dựng nông thôn mới.

8. Sử dụng nước tiết kiệm – hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người