Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, cán bộ, công nhân viên chức người lao động cả nước. Kể từ năm 2000 đến nay, ngày 7/4 hàng năm là dịp để các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân cả nước về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Đồng thời qua tuyên truyền khuyến khích, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên. Từ đó tạo phong trào hiến máu lan tỏa, rộng khắp trong toàn xã hội.