1.Thông tư : Quy định mã số tiêu chuẩn chuyển môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên nghành hành chính và chuyên ngành văn thư.

2.Thông tư: sửa đồi bổ xung số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

3.Thông tư: Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

4.Thông tư liên tịch : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng,y sĩ.

5.Thông tư liên tịch : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

6.Thông tư liên tịch : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

7.Công văn hướng dẫn thông tư 03-2022